Algemene voorwaarden

Definities

Artikel 1

 1. Notaris: de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening;
 3. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijke Wetboek en 7:407 lidv 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard;
 4. Opdrachtnemer: de maatschap Govers Spil Notarissen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor genoemde maatschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

Toepassingsgebied

Artikel 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de notaris. Ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht van cliënt zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Tarieven en meerwerk

Artikel 3

 1. Voor de dienstverlening worden door de notaris de voor die diensten bij Govers Spil Notarissen gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris anders (schriftelijk) is overeengekomen;
 2. De notaris is bevoegd terzake werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de betreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de bij Govers Spil Notarissen gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. De kosten welke door Govers Spil Notarissen worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze ten kantore van Govers Spil Notarissen, komen voor rekening van de verzoekende opdrachtgever;
 4. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in lid 1 bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door danwel vanwege één partij, is de notaris bevoegd terzake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

Rente

Artikel 4

Indien de notaris cliëntengelden onder zich houdt, zal hij hierover – gezien de huidige rentestand - aan de cliënt géén rente vergoeden.
Door de bank bij de notaris in rekening te brengen rentekosten (negatieve rente) alsook overige bankkosten worden door de notaris middels een evenredige omslag bij de betreffende partijen in rekening gebracht. Deze omslag bedraagt bij onroerend goed-transacties  (per 1 juli 2020) 12,50 euro te vermeerderen met 21 procent omzetbelasting per partij. Daarnaast zal over bedragen die langere tijd onder de notaris berusten (waarborgsommen en depotbedragen) de door de bank daadwerkelijk in rekening gebrachte negatieve rente worden doorbelast.

Verzetten afspraak

Artikel 5

Indien een afspraak door of vanwege een of meer partijen geen doorgang kan vinden zal de notaris kosten bij desbetreffende partij in rekening brengen voor het annuleren van deze afspraak. Deze kosten bedragen € 150,00 exclusief omzetbelasting. De notaris is bevoegd dit bedrag te verrekenen met eventuele onder hem berustende gelden die voor
desbetreffende partij door de notaris worden gehouden.

Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 6

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Betaling/Invorderingskosten

Artikel 7

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren;
 2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand;
 3. De notaris is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke de notaris ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft op de derdengeldenrekening.

Werkzaamheden

Artikel 8

 1. De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften;
 2. De notaris is verplicht de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet melding ongebruikelijke transacties;
 3. Verstrekte opdrachten worden door Govers Spil Notarissen uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid notaris

Artikel 9

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Govers Spil Notarissen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is;
 2. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Govers Spil gegeven opdrachten de bevoegdheid van Govers Spil Notarissen in om dergelijk aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Govers Spil Notarissen voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten;
 3. De onder lid 1 van onderhavig artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voorvloeien;
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1, 2 en 3 van onderhavig artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn danwel zijn geweest, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Rechtskeuze

Artikel 10

Op de rechtsverhouding tussen Govers Spil Notarissen en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Govers Spil Notarissen en een cliënt kennis te nemen.

(Mei 2020)

Rotterdam

Govers Spil Notarissen

Laan op Zuid 380
3071 AA Rotterdam

Telefoonnummer: 010 - 459 72 72

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Capelle aan den IJssel

Govers Spil Notarissen

De Linie 5-i (2e etage)
2905 AX Capelle aan den IJssel
Corr. adres: Postbus 605
2900 AP Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer: 010 - 459 72 72

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2022. Govers Spil Notarissen. Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring

Powered by 

Corona Protocol

Corona Protocol

Dit protocol gaat in op 6 november 2021 en is tot nader order van toepassing.

In verband met de verscherpte richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid hebben wij besloten perdirect een aantal maatregelen te treffen om de fysieke contacten met onze cliënten en de cliënten onderling zoveel mogelijk te beperken.

Gezien de grote belangen, is ons uitgangspunt om het passeren van de akten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, maar wel met inachtneming van onderstaand protocol.
Middels dit protocol proberen we het aantal en de duur van de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken.

En willen we hiermee bereiken dat we voor iedereen, voor u en voor ons, de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen en een zoveel mogelijk veilige omgeving.

Wij verzoeken u de volgende regels in acht te nemen:

 1. Wanneer u last hebt van de bekende Corona-verschijnselen of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest), verzoeken wij u om niet bij ons kantoor langs te komen zonder vooraf telefonisch of schriftelijk contact met ons te hebben gehad.
 2. Wanneer u een afspraak hebt, kunnen we ALLEEN de personen die de akte(n) ondertekenen toelaten in ons pand. Dit betekent dat wij op dit moment niet kunnen toestaan dat andere(n) met u meekomen. Neem dus geen ouders, kinderen, begeleiders etc. mee.
  Ook makelaars en financieel adviseurs vragen wij hun aanwezigheid bij het passeren van de akten zoveel mogelijk te beperken.
 3. We verzoeken u op het afgesproken tijdstip te komen en niet (veel) eerder. Dit om te voorkomen dat u zich met teveel mensen in de wachtruimte bevindt.
 4. We verzoeken u om rekening te houden met de afstand van 1,5 meter.
 5. Bij binnenkomst vragen wij u om de handen te willen desinfecteren. In de aankomsthal en in de wachtkamer wordt verlangd dat u een mondkapje op heeft. Bij het passeren van de akten en bij een bespreking, zit u achter een scherm; mondkapje mag dan weer af. Met name de wachtkamer in Rotterdam is erg klein; gelieve daar rekening mee te houden.
 6. We verzoeken u vriendelijk om voor de ondertekening een eigen (blauwe) pen te willen meenemen.
 7. Als er vragen zijn over lopende dossiers dienen deze telefonisch of per e-mail gesteld te worden.
  Wij verzoeken u voor vragen niet langs te komen.
 8. Bij het passeren van de akten zullen alleen de juridische formaliteiten in acht worden genomen.
  Wanneer er nog zaken besproken dienen te worden over het over te dragen pand, verzoeken wij u dat zoveel mogelijk vóór de afspraak en buiten ons kantoor te doen.
 9. Als er voor de afspraak een bedrag betaald moet worden, verzoeken wij u dit te doen middels overmaking naar één van onze derdengeldenrekeningen zoals vermeld onderaan de afrekening/declaratie. Contante betalingen kunnen wij niet aannemen, in dat geval verzoeken wij u middels pinbetaling te betalen.
 10. VERKOPERS BIJ VOLMACHT
  Om de 1,5 meter te waarborgen dienen de verkopers van woningen om een volmacht te ondertekenen. Voor kopers die geen hypotheek nodig hebben bieden we de mogelijkheid om de akte middels een volmacht te tekenen.
  De volmacht dient op kantoor te worden ondertekend (op afspraak) waarbij u een geldig legitimatiebewijs dient mee te nemen; in dat geval zullen wij geen kosten voor de volmacht bij u in rekening gaan brengen. Wenst u de volmacht te ondertekenen bij een andere notaris, dan is een legalisatie nodig (daarvoor zijn kosten verschuldigd bij die andere notaris).
  Alleen volmachten als hiervoor omschreven die na het ingaan van dit protocol zijn opgesteld zijn kosteloos.

Voor cliënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn gelden andere regels, neem hiervoor contact op met ons kantoor.

Het geven van een kosteloze volmacht is niet mogelijk voor:

 1. kopers die bij een overdracht een hypotheek moeten afsluiten;
 2. het tekenen van een losse hypotheekakte;
 3. huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Dit heeft te maken met de juridische formaliteiten die gelden voor een volmacht voor de onder 1. tot en met 3. genoemde akten. Een dergelijke volmacht onder 1 en 2 genoemd dient in de vorm van een notariële akte te worden gegeven. U dient dan sowieso op kantoor een akte te komen tekenen.

Voor levenstestamenten en testamenten is het juridisch niet mogelijk om die middels een volmacht te tekenen.

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Per afdeling is een minimale bezetting aanwezig. U dient er dan ook rekening mee te houden, dat onze telefonische bereikbaarheid in de komende periode beperkt kan zijn. Terugbelverzoeken en het beantwoorden van e-mails kunnen enige tijd op zich laten wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip.